met en voor de mienskip

Het doel van onze stichting is het versterken van het beekdal van het Koningsdiep | de Boarn Het gaat daarbij om de verbetering van de economische vitaliteit, van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit en van de kwaliteit van het gebied als woon en leefomgeving. Wij doen dit door het initiëren en realiseren van een breed scala aan projecten, groot en klein, voor én met de bewoners in de streek.

De ene keer is het een project dat zich richt op mensen met een interesse voor natuur, archeologie, bouwhistorie en landschapshistorie, zoals de landschapsinventarisatie die we momenteel i.s.m. bewoners (lokale deskundigen) o.l.v. de RUG - Kenniscentrum Landschap uitvoeren. Doel van de inventarisatie is om beleidsmakers én bewoners te kunnen laten zien waar de sterke punten en de ontwikkelingskansen van het beekdal liggen op het gebied van cultuurhistorie en natuur.

De andere keer is het een project dat zich richt op ondernemers en burgers die wonen en werken in een bepaald gebied, zoals de verkenning die wij momenteel uitvoeren i.s.m. de boeren van Gebiedscoöperatie It Lege Midden in Aldeboarn / De Deelen - zie pdf bij Mienskip / Ondernemers. In het kader van de uitvoering van de Veenweidevisie moeten de waterpeilen in dit gebied omhoog en de vraag is: wat betekent dit voor de (manier van) boeren? Kan de uitvoering van de Veenweidevisie – op het eerste gezicht nadelig voor de boer – een prikkel vormen voor het verkennen van andere manieren van doen? Manieren van ondernemen die niet alleen voor de boeren een duurzame toekomst opleveren, maar ook voor de bewoners en ondernemers in de omliggende dorpen, én voor het landschap en de natuur.

Weer een andere keer haken we aan bij een klein lokaal initiatief, zoals dat onlangs is geïnitieerd door De Vlinderstichting, Kening fan é Greide en It Lege Midden. Die nodigden de Akkrumers uit om een plan te bedenken waardoor de biodiversiteit in Akkrum en omgeving zou toenemen. De twee beste plannen werden beloond met € 1.000,-. Onze stichting was medebedenker van een van die winnende plannen. Een Warm Welkom zal worden gerealiseerd op 27 mei 2017 op de Reuzedei - de duurzaamheidsdag - in Akkrum.

Het project De Tocht, dat op het programma staat voor 2018, richt zich op bewoners die zich bezighouden met theater en muziek, met kunst en cultuur, poëzie en (streek)verhalen. De voorstellingen die zij met elkaar zullen bedenken en maken, en die op 6-8 plekken verspreid over het Beekdal Koningsdiep / de Boarn zullen worden opgevoerd, moeten op hun beurt weer hun dorpsgenoten en andere inwoners van het beekdal ‘meenemen’, doordat ze worden getrakteerd op bijzondere verhalen uit de streek waarin ze leven.

Want dat is een ander doel van onze stichting. Naast de vitaliteit en kwaliteit (reputatie) van de streek willen we bouwen aan de identiteit ervan. Door de rationalisering en schaalvergroting van de laatste decennia, zijn oude culturele en landschappelijke entiteiten – zoals het stroomdal van de Boarn – bijna onherkenbaar veranderd. Organisch gegroeide verbanden tussen menselijke bedrijvigheid, landschap en cultuur zijn verloren gegaan en daarmee ook de bijna vanzelfsprekende verbondenheid van de bewoners met hun eigen streek. In deze tijd van globalisering merken we dat we daarmee iets wezenlijks verloren zijn. Ergens geworteld zijn en je thuis voelen, blijkt voor veel mensen een behoefte.

Onze projecten zijn ook een gezamenlijke zoektocht naar de (nieuwe) identiteit van de streek. Het is niet de bedoeling om nostalgisch terug te grijpen naar het verleden. In tegendeel, we willen werken aan ontwikkeling, maar wel vanuit kennis van het verleden en de kenmerkende eigenschappen van de streek. We willen bewoners ook het gevoel geven: met elkaar kunnen we, als we onze schouders eronder zetten, iets bereiken voor onze eigen woon en leefomgeving, voor onze streek. En door samen, via projecten aan onze toekomst te bouwen, hopen we steeds meer partijen, waaronder de overheden, door ons enthousiasme en doorzettingsvermogen mee te krijgen.


landschap
Een landschap, zeker hier in Nederland, is het resultaat van de manier waarop bewoners in een bepaald gebied, de natuur in dat gebied door de eeuwen heen naar hun hand hebben gezet om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Landschap, als resultante van de dynamische wisselwerking tussen bewoners (cultuur) enerzijds en natuur anderzijds, is ons centrale thema. Onze inzet is niet om de status quo - het landschap zoals het nu is - te behouden. Het gaat ons om ‘behoud door ontwikkeling’, om een vitale streek met een landschap waaraan de historie van de streek (hier en daar) nog goed valt af te lezen. De kwaliteit van het huidige landschap vormt daarin onze stimulans.
Als mensen het landschap waarin ze leven leren zien en begrijpen, zullen ze het eerder waarderen, koesteren en verzorgen, en als ‘ambassadeurs’ fungeren voor de eigen streek. Al onze projecten draaien om dat uitgangspunt. Neem het Koningspad - momenteel werken we aan 6 nieuwe routes in de benedenloop van het beekdal; het Verhaal van de Maand dat ook gepubliceerd wordt in de SA; de Filmvoorstelling over het Beekdal Koningsdiep, die we met Filmhûs De Gerdyk hebben georganiseerd; Een Warm Welkom in Akkrum, onze Cursus Landschapslezen...

 

 

samenwerking
Met een doel als dat van ons, draait het om samenwerking. Samenwerking met bewoners, ondernemers, overheden, organisaties etc. In onze projecten doen natuurliefhebbers mee, kenners op het gebied van bouw- en landschapshistorie, gepensioneerde archeologen, kunstenaars, theaterdieren, muzikanten, boeren, recreatieondernemers, een gepensioneerde landinrichter die een interview maakt met de man (90+) die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de ruilverkaveling van het Koningsdiep etc..

Continuïteit in projecten, groot en klein, moet ervoor zorgen dat wij steeds weer een stap zetten in de realisering van ons lange termijn doel. We proberen daarbij aan te haken bij kansen die zich voordoen, zoals het momentum van LF2018 en het momentum dat er gestart wordt met de Uitvoering van de Veenweidevisie en dat twee, door de provincie gekozen kansrijke gebieden zich in het Beekdal Koningsdiep / de Boarn bevinden.
Het creëren van een platform waarbinnen bewoners kunnen participeren in zinvolle en inspirerende samenwerkingsprojecten én het versterken van het profiel en de ontwikkelingskansen van de streek in z’n algemeenheid, daar zet onze Stichting op in. Samen met hen – met de mensen in de streek – willen we iets in beweging krijgen, bereiken. Vitaliteit en kwaliteit, maar ook trots. Trots op de eigen streek en wat we met elkaar voor elkaar kunnen krijgen.

IK DOE MEE EN MELD ME AAN!